Thuế địa phương (Rates)

Các khoản thuế địa phương của quý vị góp phần xây dựng lại các công viên và đường phố, nâng cấp những cơ sở cộng đồng và thể thao trên toàn Merri-bek, và thanh toán cho các dịch vụ của Hội Đồng Thành Phố như giúp đỡ tại gia và giữ trẻ.

Cách tính các khoản thuế địa phương (How rates are calculated)

Hằng năm Hội đồng Thành phố gửi giấy báo đóng lệ phí nóc gia vào tháng Tám. Cư dân Merri-bek bắt buộc phải trả tiền lệ phí nóc gia và các lệ phí khác trong bốn lần trả góp.

Mức thuế địa phương được ghi trên hóa đơn thuế của quý vị được tính bằng cách nhân số CIV với mức phần trăm thuế do Hội Đồng Thành Phố công bố, tính bằng đồng đô-la.

Đóng thuế địa phương (Pay rates)

Hội Đồng Thành Phố gửi giấy báo thuế vào tháng Tám hàng năm. Các khoản thuế phải được thanh toán theo hình thức trả trước toàn bộ hoặc trả góp làm bốn lần.

Quý vị có thể đóng thuế:

Trực tuyến. (Online) Quý vị có thể sử dụng thẻ Visa hoặc MasterCard để thanh toán trực tuyến thuế của Hội Đồng Thành Phố dưới hình thức thanh toán toàn bộ hoặc trả góp. Hãy truy cập trang Council’s ePayments for rates (Thanh toán trực tuyến thuế của Hội Đồng Thành Phố).

Trả qua điện thoại

Trả qua điện thoại của Hội đồng Thành phố

Trả tiền lệ phí nóc gia bằng thẻ Visa hay Mastercard qua điện thoại 24 giờ mỗi ngày bằng cách sử dụng hệ thống tự động an toàn của Hội đồng Thành phố.

  1. Điện thoại số 9240 1111 và bấm số 1 để trả tiền. Sau đó bấm số 2 để trả ‘lệ phí nóc gia’ và theo các lời hướng dẫn.
  2. Quý vị cần phải có số ‘Assessment number’ (Số Thẩm định) có trên giấy báo đóng lệ phí và chi tiết thẻ Visa hay Mastercard.

Trả bằng điện thoại với BPAY

Nếu quý vị đã thiết lập cách thức trả tiền qua ngân hàng bằng điện thoại, quý vị có thể trả tiền lệ phí nóc gia như một hoá đơn BPAY. Quý vị có thể trả từ trương mục tiết kiệm, chi phiếu hay thẻ tín dụng.

  1. Gọi số điện thoại giao dịch với ngân hàng của quý vị
  2. Bấm mã số Biller Code của Hội đồng Thành phố Merri-bek 35105, Số Tham chiếu Khách hàng của quý vị nằm bên cạnh dấu hiệu BPay ở mặt trước của giấy báo, và số tiền quý vị phải trả.

Trả qua điện thoại với Post Billpay

Quý vị có thể trả lệ phí nóc gia bằng điện thoại với Post Billpay bằng thẻ Visa hay Mastercard của quý vị.

  1. Điện thoại số 13 18 16

Bấm Mã số Post Billpay Code 3203, Số Tham chiếu bên cạnh dấu hiệu Post Billpay ở mặt trước của giấy báo đóng lệ phí và số tiền quý vị phải trả.

Trả qua đường bưu điện

Xé phiếu trả tiền ở phía dưới của giấy báo đóng lệ phí và gửi đi cùng chi phiếu hay lệnh phiếu (money order) đến Merri-bek City Council, Locked Bag 10, Merri-bek 3058, trước ngày đáo hạn.

Trên chi phiếu hay lệnh phiếu phải đề trả cho ‘Moreland City Council’ và gạch chéo ‘Not negotiable’. Đừng bỏ tiền mặt trong thư.

Hội đồng Thành phố không gửi biên nhận đối với các khoản tiền nhận được qua thư từ. Giữ phần trên của giấy báo đóng lệ phí để lưu hồ sơ của quý vị.

Đích thân đến trả tiền

Trung tâm Dịch vụ Công chúng Hội đồng Thành phố

Mang giấy báo đóng lệ phí đến một Trung tâm Dịch vụ Công chúng Hội đồng Thành phố. Quý vị có thể trả bằng thẻ Visa hay Mastercard, EFTPOS, chi phiếu, lệnh phiếu hay tiền mặt. Số tiền trả tối thiểu đối với tất cả mọi chuyển khoản bằng thẻ phải là 10 đô-la và không có phương tiện rút tiền mặt ra.

Nhà Bưu điện

Mang giấy báo đóng lệ phí của quý vị ra nhà bưu điện. Quý vị có thể trả bằng thẻ Visa Mastercard, EFTPOS, chi phiếu, lệnh phiếu hay tiền mặt.

Chiết giảm thuế cho người hưởng trợ cấp (Pensioner rate rebate)

Nếu quý vị là người có Thẻ Chước Giảm cho Người Lãnh Cấp Dưỡng, Thẻ DVA Vàng loại TPI (Tàn Phế và Mất Sức Vĩnh Viễn), hoặc Thẻ DVA Vàng loại WW (Góa Phụ Chiến Tranh) (War Widow), quý vị đủ tiêu chuẩn được nhận chiết giảm thuế tại khu vực cư trú.

Nếu đã đăng ký chiết giảm thuế, khoản tiền thuế của quý vị sẽ tự động được trừ đi trong giấy báo thuế.

Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn nhưng chưa được chiết giảm, quý vị cần phải điền vào một mẫu đơn đăng ký có tại các trung tâm dịch vụ và trang mạng của Hội Đồng Thành Phố. Nếu quý vị không còn đủ tiêu chuẩn để được nhận chiết giảm, hãy thông báo ngay cho Hội Đồng Thành Phố.

Người có Thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe không được chiết giảm thuế.

Khó khăn khi đóng thuế (Difficulty paying rates)

Nếu gặp khó khăn khiến quý vị không thể trả tiền lệ phí nóc gia và các lệ phí khác đúng ngày hạn, điều quan trọng là quý vị phải liên lạc với Hội đồng Thành phố để thảo luận về kế hoạch thay thế khác để trả tiền.

Chúng tôi đề nghị quý vị nên tính trước và liên lạc với Hội đồng Thành phố trước ngày đáo hạn

Phản đối mức định giá tài sản của quý vị (Objecting to the valuation of your property)

Nếu quý vị phản đối mức định giá tài sản của mình, chúng tôi khuyến khích quý vị trước tiên nên thảo luận những bận tâm và thắc mắc của quý vị với một nhân viên định giá của Hội Đồng Thành Phố trước khi đệ đơn phản đối.

Quý vị có thể phản đối việc định giá trị căn nhà của quý vị trong vòng 2 tháng sau khi Hội đồng Thành phố gửi giấy báo đóng lệ phí. Việc này được ghi rõ trong Đạo luật Định giá trị Đất đai 1960.

Khi quý vị phản đối, việc định giá trị căn nhà sẽ được tái xét và sẽ có quyết định.

Đơn phản đối phải được đệ trình lên Hội Đồng Thành Phố trong vòng hai tháng kể từ ngày có giấy báo thuế. Mẫu đơn phản đối có thể lấy tại Hội Đồng Thành Phố.