Cách thức thanh toán hóa đơn của Hội Đồng Thành Phố (How to pay a Council bill)

Đóng thuế địa phương (Pay rates)

Hội Đồng Thành Phố gửi giấy báo thuế vào tháng Tám hàng năm. Các khoản thuế phải được thanh toán theo hình thức trả trước toàn bộ hoặc trả góp làm bốn lần.

Quý vị có thể đóng thuế:

Trực tuyến. (Online) Quý vị có thể sử dụng thẻ Visa hoặc MasterCard để thanh toán trực tuyến thuế của Hội Đồng Thành Phố dưới hình thức thanh toán toàn bộ hoặc trả góp. Hãy truy cập trang Council’s ePayments for rates (Thanh toán trực tuyến thuế của Hội Đồng Thành Phố).

Qua điện thoại. (By phone) Đóng thuế bằng thẻ Visa hoặc MasterCard qua điện thoại 24/24 giờ sử dụng hệ thống tự động SecurePay.

Gọi tới Hội Đồng Thành Phố Merri-bek theo số 9240 1111. Bấm 1 để thanh toán và sau đó bấm 1. Quý vị sẽ được kết nối với hệ thống Merri-bek SecurePay. Bấm 2 để thanh toán thuế và sau đó làm theo lời nhắc, hoặc.

Bằng đường bưu điện. (By post) Viết chi phiếu hoặc bưu phiếu để trả cho ‘Moreland City Council’ (Hội Đồng Thành Phố Merri-bek) và gạch chéo “Not Negotiable” (Không Được Chuyển Nhượng). Tách phiếu trả tiền ra khỏi giấy báo thuế của quý vị và gửi phiếu trả tiền kèm với chi phiếu hoặc bưu phiếu đến Merri-bek City Council (Hội Đồng Thành Phố Merri-bek), Locked Bag 10, Merri-bek 3058. Hội Đồng Thành Phố không chấp thuận gửi tiền mặt qua thư.

Trực tiếp. (In person) Quý vị có thể đóng thuế tại Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân của Hội Đồng Thành Phố. Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân của Hội Đồng Thành Phố nhận thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard, máy thanh toán tại điểm bán hàng EFTPOS, chi phiếu, bưu phiếu và tiền mặt. Quý vị cũng có thể đóng thuế tại Bưu Điện.

Dịch vụ BPay. (Bpay) Từ tài khoản tiết kiệm, chi phiếu hoặc thẻ tín dụng, quý vị có thể thanh toán các khoản thuế của Hội Đồng Thành Phố bằng dịch vụ Bpay qua điện thoại hoặc ngân hàng trên mạng internet. Để sử dụng hệ thống này, quý vị cần liên hệ với ngân hàng, công đoàn tín dụng hoặc hiệp hội xây dựng có tham gia của mình.

Dịch vụ POSTbillpay. (POSTbillpay) Quý vị có thể sử dụng thẻ Visa hoặc MasterCard để đóng thuế cho Hội Đồng Thành Phố qua điện thoại bằng dịch vụ POSTbillpay hoặc qua trang mạng của POSTbillpay.

Nộp tiền phạt đỗ xe (Pay a parking fine)

 Quý vị có thể nộp tiền phạt đỗ xe:

Trực tuyến. (Online) Sử dụng thẻ Visa hoặc MasterCard để nộp trực tuyến tiền phạt đỗ xe. Truy cập trang mạng Council’s ePayments for a parking fine (Nộp trực tuyến tiền phạt đỗ xe của Hội Đồng Thành Phố).

Qua điện thoại. (By phone) Thanh toán tiền phạt đỗ xe bằng thẻ Visa hoặc MasterCard qua điện thoại 24/24 giờ sử dụng hệ thống tự động SecurePay.

Gọi tới Hội Đồng Thành Phố Merri-bek theo số 9240 1111. Bấm 1 để thanh toán và sau đó bấm 1. Quý vị sẽ được kết nối với hệ thống Merri-bek SecurePay. Bấm 1 để thanh toán tiền phạt đỗ xe và sau đó làm theo lời nhắc.

Bằng đường bưu điện. (By post) Gửi chi phiếu hoặc bưu phiếu để trả cho ‘Moreland City Council’ (Hội Đồng Thành Phố Merri-bek) kèm với giấy phạt đỗ xe trái phép đến Merri-bek City Council (Hội Đồng Thành Phố Merri-bek), Locked Bag 10, Merri-bek Victoria 3058 trước thời hạn nộp phạt. Hội Đồng Thành Phố không chấp thuận gửi tiền mặt qua thư.

Trực tiếp. (In person) Quý vị có thể nộp tiền phạt đỗ xe trước thời hạn nộp phạt tại Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân của Hội Đồng Thành Phố. Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân của Hội Đồng Thành Phố nhận thanh toán bằng thẻ Visa và MasterCard, máy thanh toán tại điểm bán hàng EFTPOS, chi phiếu, bưu phiếu và tiền mặt.

Nếu không thể nộp tiền phạt ngay một lúc, quý vị có thể yêu cầu một kế hoạch thanh toán bằng cách gửi văn bản đến Hội Đồng. Sau đó Hội Đồng sẽ liên lạc với quý vị. Nhiều hình thức thanh toán tiền phạt khác nhau sẽ được phác thảo trong đó có cả việc hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh đặc biệt và những kế hoạch thanh toán tùy chọn. Hãy liên hệ với Hội Đồng để biết thêm chi tiết.

Các khoản thanh toán khác của Hội Đồng Thành Phố (Other Council payments)

Quý vị có thể thanh toán trực tuyến cho Hội Đồng Thành Phố các khoản:

Quý vị có thể trả mọi khoản thanh toán cho Hội Đồng Thành Phố tại Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân của Hội Đồng Thành Phố. Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân của Hội Đồng Thành Phố nhận thanh toán bằng thẻ Visa và MasterCard, máy thanh toán tại điểm bán hàng EFTPOS, chi phiếu, bưu phiếu và tiền mặt.

Quý vị có thể gửi tiền thanh toán cho Hội Đồng Thành Phố bằng đường bưu điện đến Merri-bek City Council (Hội Đồng Thành Phố Merri-bek), Locked Bag 10, Merri-bek Victoria 3058. Hội Đồng Thành Phố chấp nhận thanh toán bằng chi phiếu hoặc bưu phiếu.