Tiểng Việt - COVID-19 Services Merri-bek

Thông tin trên trang này đã cập nhật lần sau cùng vào 26 tháng 2 năm 2021.

Đại dịch coronavirus đã thay đổi cách chúng ta làm việc và sinh sống, kể cả nhiều dịch vụ do Hội đồng Thành phố Merri-bek cung ứng.

Khi áp đặt hoặc nới lỏng các lệnh hạn chế liên quan đến COVID-19, chúng tôi đã điều chỉnh cách thức điều hành các dịch vụ của chúng tôi.

Hãy theo dõi sát tình trạng các dịch vụ của Merri-bek bằng cách xem bảng bên dưới.

Tìm hiểu thêm về các lệnh hạn chế liên quan đến coronavirus hiện tại và thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị tại Lộ trình (Roadmap) mở cửa trở lại của chính phủ Victoria.

Các dịch vụ của Merri-bek là An toàn COVID (COVIDsafe).

Khi sử dụng các dịch vụ của Merri-bek, vui lòng đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách 1,5 mét giữa quý vị và người khác, rửa tay thường xuyên và hắt hơi và ho vào khuỷu tay.

Nếu bị bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến coronavirus, quý vị hãy lập tức đi xét nghiệm và ở nhà

 

Điều này cũng có nghĩa rằng chúng tôi cần tạm thời đóng cửa một số dịch vụ và cơ sở. Ưu tiên của chúng tôi là sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng và nhân viên của chúng tôi.

 

CÁC DỊCH VỤ TẠI Merri-bek 

Tổng quát (General)

Dịch vụ hoặc cơ sở 

Tình trạng 

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng đóng cửa 

Coburg: Mở cửa

  • Chỉ dịch vụ khách hàng thông thường

Brunswick: Mở cửa

  • Chỉ dịch vụ khách hàng thông thường
  • Không nhận trả bằng tiền mặt vào thời điểm này.

Glenroy: Mở cửa

  • Chỉ dịch vụ khách hàng thông thường
  • Không nhận trả bằng tiền mặt vào thời điểm này.

Chúng tôi vẫn làm việc để cung cấp cho quý vị thông tin và dịch vụ. Hãy gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 9240 1111 để nói chuyện với Nhóm Dịch vụ Khách hàng. 

Thải bỏ vật bén nhọn 

(dành cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng) 

Đóng cửa

Đem đến Merri Health, 93 Bell St, Coburg.

1300 637 744

Các Thư viện 

Brunswick, Coburg, Glenroy, Fawkner: Mở cửa

Campbell Turnbull: Đóng cửa

 giới hạn số lượng khách hàng  thời gian.

Vui lòng truy cập trang mạng này để biết thêm thông tin.

Thông tin trên trang này là bằng tiếng Anh. Muốn tìm hiểu thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi 9280 1915

Dịch vụ thư viện trực tuyến vẫn hoạt động.

Hồ bơi Brunswick 

Mở cửa

 giới hạn số lượng khách hàng  thời gian.

Quý vị phải đặt hẹn để đến dự. 

Vui lòng truy cập trang mạng này để biết thêm thông tin.

Thông tin trên trang này là bằng tiếng Anh. Muốn tìm hiểu thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi 9280 1915

Trung tâm Thể thao và Hồ bơi Oak Park 

Mở cửa

 giới hạn số lượng khách hàng  thời gian.

Quý vị phải đặt hẹn để đến dự. 

Vui lòng truy cập trang mạng này để biết thêm thông tin.

Thông tin trên trang này là bằng tiếng Anh. Muốn tìm hiểu thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi 9280 1915

Hồ bơi Olympic Coburg 

Mở cửa

 giới hạn số lượng khách hàng  thời gian.

Quý vị phải đặt hẹn để đến dự. 

Vui lòng truy cập trang mạng này để biết thêm thông tin.

Thông tin trên trang này là bằng tiếng Anh. Muốn tìm hiểu thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi 9280 1915

Hồ bơi ngoài trời Pascoe Vale Đóng cửa

Mở cửa

 giới hạn số lượng khách hàng  thời gian.

Quý vị phải đặt hẹn để đến dự. 

Vui lòng truy cập trang mạng này để biết thêm thông tin.

Thông tin trên trang này là bằng tiếng Anh. Muốn tìm hiểu thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi 9280 1915

Trung tâm Giải trí Fawkner

Mở cửa

 giới hạn số lượng khách hàng  thời gian.

Quý vị phải đặt hẹn để đến dự. 

Vui lòng truy cập trang mạng này để biết thêm thông tin.

Thông tin trên trang này là bằng tiếng Anh. Muốn tìm hiểu thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi 9280 1915

Trung tâm Giải trí Coburg

Mở cửa

 giới hạn số lượng khách hàng  thời gian.

Quý vị phải đặt hẹn để đến dự. 

Vui lòng truy cập trang mạng này để biết thêm thông tin.

Thông tin trên trang này là bằng tiếng Anh. Muốn tìm hiểu thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi 9280 1915

Sân chơi, công viên trượt ván, thiết bị thể dục ngoài trời  

Mở cửa

Thể thao và giải trí  

Tiếp tục

Áp dụng một số hạn chế.

Vui lòng truy cập trang mạng này để biết thêm thông tin.

Thông tin trên trang này là bằng tiếng Anh. Muốn tìm hiểu thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi 9280 1915

Không gian Giới trẻ Ôxy

(Oxygen Youth Space)  

Mở cửa

Vui lòng truy cập trang mạng này để biết thêm thông tin.

Thông tin trên trang này là bằng tiếng Anh. Muốn tìm hiểu thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi 9280 1915

Nhóm nhân viên luôn sẵn sàng trên mạng (trực tuyến) và qua điện thoại cho để hỗ trợ thanh thiếu niên. 

9389 8645

oxygen@moreland.vic.gov.au

Lễ nhập tịch (giáp mặt trực tiếp)  

Tiếp tục

Phòng trưng bày Counihan  

Mở cửa

Dịch vụ đổ rác 

Tiếp tục

Hội trường và địa điểm cho thuê 

Tiếp tục

 

Hỗ trợ cộng đồng và người cao niên (Aged and Community Support)

Dịch vụ hoặc cơ sở  

Tình trạng 

Các Nhóm Công dân Cao niên  

Tạm đình chỉ

Chúng tôi hiện hợp tác với cư dân để cung cấp các cách khác nhau để mọi người tiếp tục giữ liên lạc.

Chương trình Sứ giả Thân thiện với Người cao niên Merri-bek  

Tạm đình chỉ

Chương trình Giao Bữa ăn 

Tiếp tục

Khoản tài trợ bổ sung Chương trình Hỗ trợ tại Gia Liên bang (CHSP, Commonwealth Home Support Program) hiện đem lại thêm các bữa ăn cho cộng đồng trong thời gian đại dịch COVID-19.

Các dịch vụ Hỗ trợ tại Gia, Hỗ trợ Cá nhân, Hỗ trợ Chăm sóc Tạm Thế, Giao Bữa ăn và Đưa Rước Cộng đồng 

Tiếp tục

Các dịch vụ này sẽ tiếp tục, nhưng đã điều chỉnh phần nào.

Dịch vụ Thẩm định  

Tiếp tục

Dịch vụ Thẩm định Khu vực Merri-bek tiếp tục thực hiện các cuộc thẩm định thay mặt cho My Aged Care. Hãy gọi số 9240 2302

Nếu muốn được thẩm định và quý vị trên 65 tuổi hoặc là Thổ dân hoặc dân đảo Torres Strait trên 50 tuổi, hãy gọi số 1800 200 422.

Nếu dưới 65 tuổi, quý vị hãy gọi cho Dịch vụ Thẩm định của chúng tôi qua số 9240 2338

  •  

 

Hỗ trợ Gia đình (Family Support)

Dịch vụ hoặc cơ sở 

Tình trạng 

Giữ trẻ Gia đình (Family Day Care) 

Mở cửa

Nếu cần gửi trẻ em hoặc quý vị muốn trở thành người dạy trẻ tại nhà, hãy gọi số 9240 2300.

Nhóm vườn trẻ  

Tiếp tục - Trực tuyến

Vui lòng truy cập trang mạng này để biết thêm thông tin.

Thông tin trên trang này là bằng tiếng Anh. Muốn tìm hiểu thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi 9280 1915

Y tế Mẫu Nhi  

Tiếp tục

Muốn biết thêm thông tin, gọi số 9240 1111 và bấm số 2. 

Dịch vụ Chủng ngừa  

Tiếp tục

Dịch vụ chủng ngừa do hội đồng thành phố điều hành vẫn tiếp tục. Phải đặt hẹn trước khi quý vị đến. 

Tất cả các buổi chủng ngừa đều diễn ra tại Tòa Thị chính Coburg, 90 Bell St, Coburg, có rất nhiều chỗ đậu xe trên Urquhart Street.  

Hãy gọi số 9240 1111 hoặc truy cập sd-immunisation@moreland.vic.gov.au để tìm hiểu thêm thông tin. 

Hỗ trợ Nuôi con bằng sữa mẹ  

Tiếp tục

Quý vị phải đặt hẹn

Gọi số 9240 1111 và bấm số 2.