Công viên và cây xanh đường phố (Parks and street trees)

Các công viên và cây xanh đường phố của Merri-bek là những tài sản quan trọng của cộng đồng, đem lại nhiều lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường. Hội Đồng Thành Phố Merri-bek có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng của các công viên, khu bảo tồn, sân thể thao và 100.000 cây xanh trên đường và trong công viên tại Merri-bek.

Nếu quý vị muốn thông báo bất kỳ một sự sai sót hay hư hại nào đối với các đồ đạc hoặc tiện nghi trong công viên, hãy liên hệ với Hội Đồng Thành Phố theo số 9240 1111.