Đỗ xe và giao thông (Parking and transport)

Những biển báo hạn chế đỗ xe được áp dụng để đảm bảo giao thông thuận tiện, cung cấp điểm đỗ xe cho người dân, và giúp nhiều người dễ dàng đến các cửa hàng và những cơ sở cộng đồng.

Giấy phạt đỗ xe trái phép (Parking infringement notices)

Giấy phạt đỗ xe trái phép được Hội Đồng Thành Phố Merri-bek phát hành theo quy định của luật tiểu bang. Nếu bị ghi một giấy phạt đỗ xe trái phép, quý vị có thể:

  • Đóng tiền phạt trong vòng 28 ngày, hoặc

  • Yêu cầu xem xét lại giấy phạt, hoặc

  • Xin gia hạn thời gian trả tiền (có áp dụng tiêu chuẩn hội đủ), hay

  • Yêu cầu vấn đề này được đưa ra xét xử tại Tòa Án.

Việc đề nghị tái xem xét nội bộ phải được yêu cầu bằng văn bản và đính kèm hồ sơ hỗ trợ cho việc đề nghị tái xem xét, ví dụ như bản sao giấy phép. Mẫu đơn Đánh Giá Nội Bộ sẽ được cung cấp cho quý vị khi liên hệ với Hội Đồng hoặc có sẵn tại các Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân của Hội Đồng (Council’s Citizen’s Service Centres). 

Quý vị có thể xin được tái duyệt nội bộ trực tuyến.

Nộp tiền phạt đỗ xe (Pay a parking fine)

Quý vị có thể nộp tiền phạt đỗ xe:

Trực tuyến. (Online) Sử dụng thẻ Visa hoặc MasterCard để nộp trực tuyến tiền phạt đỗ xe. Truy cập trang mạng Council’s ePayments for a parking fine (Nộp trực tuyến tiền phạt đỗ xe của Hội Đồng Thành Phố).

Qua điện thoại. (By phone) Thanh toán tiền phạt đỗ xe bằng thẻ Visa hoặc MasterCard qua điện thoại 24/24 giờ sử dụng hệ thống tự động SecurePay.

Gọi tới Hội Đồng Thành Phố Merri-bek theo số 9240 1111. Bấm 1 để thanh toán và sau đó bấm 1. Quý vị sẽ được kết nối với hệ thống Merri-bek SecurePay. 

Bằng đường bưu điện. (By post) Gửi chi phiếu hoặc bưu phiếu để trả cho ‘Moreland City Council’ (Hội Đồng Thành Phố Merri-bek) kèm với giấy phạt đỗ xe trái phép đến Merri-bek City Council (Hội Đồng Thành Phố Merri-bek), Locked Bag 10, Merri-bek Victoria 3058 trước thời hạn nộp phạt. Hội Đồng Thành Phố không chấp thuận gửi tiền mặt qua thư.

Trực tiếp. (In person) Quý vị có thể nộp tiền phạt đỗ xe trước thời hạn nộp phạt tại Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân của Hội Đồng Thành Phố. Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân của Hội Đồng Thành Phố nhận thanh toán bằng thẻ Visa và MasterCard, máy thanh toán tại điểm bán hàng EFTPOS, chi phiếu, bưu phiếu và tiền mặt.

Nếu quý vị gặp khó khăn khi đóng phạt, quý vị có thể xin lập kế hoạch trả tiền bằng cách điền mẫu đơn xin Kế hoạch Trả tiền. Liên lạc với Hội đồng Thành phố để biết thêm chi tiết.

Thẻ đỗ xe cho người khuyết tật (Disabled person's car parking permits)

Một chương trình đỗ xe cho người khuyết tật hiện được áp dụng tại Victoria. Chỉ Hội Đồng Thành Phố Merri-bek mới có thể cấp thẻ đỗ xe cho đối tượng người khuyết tật là cư dân thường trú của Merri-bek và đã qua kiểm tra y tế để xác định mức độ khuyết tật.

Thẻ đỗ xe dân cư (Residential parking permits)

Chương trình đậu xe cho người tàn tật đang được áp dụng trên toàn khắp tiểu bang Victoria. Hội đồng Thành phố Merri-bek có thể cấp giấy phép đậu xe cho người khuyết tật cho cư dân thường trực ở Merri-bek và người xin phải được khám bệnh để xác định tiêu chuẩn hội đủ. Giấy phép chỉ cho phép quý vị đậu xe trên những con đường được ấn định mà thôi.