Xây dựng và quy hoạch (Building and planning)

Dịch vụ xây dựng (Building services)

Tiểu bang quy định một số quy tắc xây dựng tại Merri-bek, trong đó có quy tắc về xây mới và tu sửa tòa nhà, hàng rào, và bể bơi. Giấy phép xây dựng thường cần phải có trước khi xây dựng, thay đổi hoặc phá dỡ một tòa nhà. Hãy liên hệ với Hội Đồng Thành Phố để được tư vấn và biết thêm thông tin.

Quy hoạch và sử dụng đất (Planning and land use)

Việc quy hoạch là nhằm quản lý việc sử dụng và phát triển đất theo Đề Án Quy Hoạch Merri-bek (Moreland Planning Scheme), qua đó mang đến những điều chúng ta cần ở một thành phố thành công.

Nhân viên có thể cung cấp thông tin cho dân cư về cách thức nộp đơn phản đối một dự án được cấp phép quy hoạch nếu họ không hài lòng.

Sự khác nhau giữa cấp phép quy hoạch và cấp phép xây dựng (Difference between planning and building permits)

Mặc dù tương tự nhau nhưng hệ thống điều hành việc cấp phép quy hoạch và cấp phép xây dựng hoạt động theo pháp chế riêng biệt, Giấy phép quy hoạch có thể cần để phát triển, sử dụng đất hoặc bảng hiệu quảng cáo tùy thuộc vào yêu cầu của Đề Án Quy Hoạch Merri-bek.

Giấy phép xây dựng cần để phát triển dự án thương mại, công nghiệp và dân cư, trong đó bao gồm xây mới tòa nhà (như nhà ở, nhà máy, cửa hàng), tu sửa và nâng cấp tòa nhà, và đôi khi là hàng rào và nhà kho. Giấy phép xây dựng có thể do Hội Đồng Thành Phố Merri-bek hoặc giám định viên xây dựng tư nhân cấp.

Trước khi xây mới hoặc sử dụng một tòa nhà mới, giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng hoặc cả hai đều có thể cần. Chi Nhánh Phát Triển Đô Thị của Hội Đồng Thành Phố Merri-bek (Moreland Council's City Development Branch có thể tư vấn cho quý vị khi nào cần giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng và cách thức để xin được cấp phép.

Những hoạt động xây dựng trong khu vực dành cho đường lộ (Works within road reserves)

Nếu quý vị tiến hành những công trình vốn phải liên quan tới việc đào xới một vỉa hè, lề cỏ hoặc lòng đường, quý vị phải được sự chấp thuận của Hội Đồng Thành Phố.