Những cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố (Council meetings)

Chúng tôi chào mừng quý vị đến tham dự các buổi họp của Hội đồng Thành phố. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự các buổi họp này. Trong phần chất vấn, quý vị có thể đặt câu hỏi với các nghị viên và nêu ra các vấn đề để Hội đồng xem xét trong tiến trình đề ra quyết định. Muốn biết thêm thông tin về việc đặt câu hỏi, và muốn biết về ngày họp của hội đồng xin vào xem ngày và địa điểm họp hay liên lạc với Hội đồng Thành phố để biết chi tiết

Các buổi họp Hội đồng Thành phố thường được tổ chức vào ngày Thứ Tư thứ nhì mỗi tháng tại Phòng họp của Hội đồng Thành phố, Merri-bek Civic Centre, 90 Bell Street Coburg.

Ban Quy hoạch Đô thị phụ trách giải quyết các đơn xin quy hoạch và xây dựng. Các buổi họp về Quy hoạch Đô thị được tổ chức vào thứ Tư thứ tư mỗi tháng tại Phòng họp Hội đồng Thành phố Merri-bek Civic Centre, 90 Bell Street Coburg. Vào xem ngày và địa điểm họp trên trang mạng của Hội đồng Thành phố để biết ngày và địa điểm các cuộc họp sắp tới của Ban Quy hoạch Thành phố hay liên lạc Hội đồng Thành phố để biết chi tiết.

Tại các buổi họp này có thể có thông dịch viên, tuy nhiên quý vị phải báo trước một tuần lễ. Nếu cần thông dịch viên xin quý vị liên lạc Hội đồng Thành phố qua số 9240 1111. Nếu quý vị bị khiếm thính, xin liên lạc với Hội đồng Thành phố qua Điện thoại Đánh chữ TTY và yêu cầu xin máy khuếch đại âm thanh.

Các cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố cho tất cả chính quyền địa phương ở Victoria được tổ chức mỗi bốn năm một lần vào ngày Thứ Bảy cuối cùng của Tháng Mười.