Bầu cử Hội Đồng Thành Phố (Council elections)

Chính quyền địa phương của Merri-bek có 11 Nghị Viên Hội Đồng được bầu ra từ ba khu vực bầu cử. 

  • Khu Vực Bầu Cử Đông Bắc (bốn Nghị Viên)
  • Khu Vực Bầu Cử Tây Bắc (bốn Nghị Viên)
  • Khu Vực Bầu Cử Phía Nam (ba Nghị Viên)

Bầu cử Hội Đồng cho tất cả các cấp chính quyền địa phương tiểu bang Victoria được tổ chức mỗi bốn năm một lần, vào Thứ Bảy cuối cùng của Tháng 10.

Lần bầu cử Hội đồng Thành phố sắp tới sẽ là ngày Thứ Bảy 29 tháng Mười 2016.

Khi ngày bầu cử đến gần, quý vị có thể tìm thấy danh sách các ứng cử viên ra tranh cử vào Hội đồng tại đơn vị của quý vị được đăng tải trên trang mạng VEC website.

Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Hội Đồng Thành Phố (Voting in Council elections)

Để có thể bỏ phiếu tại những cuộc bầu cử Hội Đồng Thành Phố, quý vị phải có tên trong danh sách cử tri.

Tên của quý vị sẽ tự động được đưa vào danh sách cử tri nếu:

  • Tên của quý vị đã có trong danh sách bầu cử của Tiểu Bang và Liên Bang với địa chỉ hiện tại.

  • Quý vị là người sở hữu thứ nhất hoặc thứ hai, hoặc là người cư ngụ trong một bất động sản được lưu trong hồ sơ nhà đất của Hội Đồng Thành Phố.

Với những người sở hữu bất động sản tại Merri-bek nhưng sống ngoài thành phố thì không bắt buộc phải bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử Hội Đồng Thành Phố Merri-bek. Với những người trên 70 tuổi, bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Hội Đồng Thành Phố cũng không là điều bắt buộc.

Ghi danh bỏ phiếu (Enrolling to vote)

Quý vị hãy điền vào một mẫu đơn ghi danh bỏ phiếu để có thể tham gia bỏ phiếu trong những cuộc bầu cử của chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang. Mẫu đơn ghi danh bỏ phiếu được cung cấp tại các bưu điện, văn phòng Ủy Ban Bầu Cử Úc (Australian Electoral Commission) hoặc trên Internet.

Nếu quý vị thay đổi địa chỉ, quý vị cần phải điền và gửi lại mẫu đơn với những thông tin mới.

Hãy gọi điện tới dịch vụ thông phiên dịch của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Victoria (Victoria Electoral Commission) theo số 9209 0111 hoặc truy cập trang tiếng Việt trên trang mạng của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Victoria để biết thông tin về thủ tục ghi danh bỏ phiếu và đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp Hội Đồng Thành Phố, tiểu bang và liên bang.