ਕੌਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (Council services)

ਜਾਨਵਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਣ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸੜਕਾਂ