Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (Utilities)

Ενέργεια – ηλεκτρισμός και αέριο (Energy - electricity and gas)

Τα τελευταία χρόνια μπορείτε να επιλέγετε από ποιόν θα αγοράσετε αέριο και ηλεκτρισμό. 

Υπάρχουν πολλοί προμηθευτές ενέργειας στη Victoria για να επιλέξετε. Καθένας προσφέρει διαφορετικές τιμές και προϊόντα. Όλοι οι προμηθευτές ενέργειας καλύπτουν όλες τις περιοχές της Victoria. 

Ύδρευση (Water)

Η εταιρία ύδρευσης Yarra Valley Water είναι προμηθευτής νερού και αρμόδια για τις αποχετεύσεις της περιοχής Merri-bek. Επικοινωνήστε με το 13 1721 για γενικά ερωτήματα ή στο 13 1450 για βοήθεια διερμηνέα απ’ το τηλέφωνο.