Δρόμοι, πρασιές, περιφράξεις και θέματα γειτονίας (Roads, nature strips, fences)

Δρόμοι, πεζοδρόμια και αποχετεύσεις (Roads, footpaths and drains)

Ο Δήμος φροντίζει τους τοπικούς δρόμους, τα πεζοδρόμια και τις αποχετεύσεις του Merri-bek. Επικοινωνήστε με το Δήμο για να αναφέρετε λάκκους στους δρόμους, σπασμένες τσιμεντόπλακες στα πεζοδρόμια, φραγμένες αποχετεύσεις ή πλημμύρες.

Πρασιές (Nature strips)

Είναι κοινά αποδεκτή πρακτική σε ολόκληρη την Αυστραλία οι ιδιοκτήτες κατοικιών που γειτονεύουν με πρασιές να τις φροντίζουν, να κόβουν το χορτάρι και να αφαιρούν τα ζιζάνια.

Ο Δήμος είναι αρμόδιος για τη φύτευση και τη συντήρηση των δένδρων στις πρασιές. Αλλά σας ενθαρρύνουμε να φροντίζετε τα δέντρα των δρόμων και τα φυτά των πρασιών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο Δήμος στηρίζει τις πρωτοβουλίες των κατοίκων για φύτευση χόρτου ή φυτών εδαφοκάλυψης σε πρασιές. Ωστόσο, χρειάζεται να ρωτήσετε το Δήμο πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε τέτοιο εξωραϊσμό.

Κλαδιά που κρέμονται (Overhanging branches)

Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των πεζών και της κυκλοφορίας στους δρόμους, απαιτείται να κόβετε τα κλαδιά των δέντρων της ιδιοκτησίας σας ώστε να μην κρέμονται ή εξέχουν από την περίφραξή σας στα πεζοδρόμια ή τις παρόδους. Απευθυνθείτε στο Δήμο αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με φυτά που φυτρώνουν σε ή πάνω από πεζοδρόμια και εμποδίζουν τη διέλευσή σας.

Ο Δήμος μπορεί να λάβει μέτρα εναντίον σας αν έχετε κλαδιά που κρέμονται ή ανεξέλεγκτη βλάστηση.

Περιφράξεις (Fences)

Οι περιφράξεις που γέρνουν σε παρόδους ή πεζοδρόμια πρέπει να ισιώνονται ώστε οι πεζοί, τα οχήματα και τα μηχανήματα καθαρισμού να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και να εκτελούν την εργασία τους με ασφάλεια. Για την επισκευή αυτών των περιφράξεων υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων. Ο Δήμος μπορεί να λάβει μέτρα εναντίον σας αν η περίφραξή σας εμποδίζει ή είναι επικίνδυνη.

Αν η περίφραξή σας που χρειάζεται επισκευή γειτνιάζει με γη ιδιοκτησίας του Δήμου, πρέπει να ζητήσετε τρεις προσφορές και να τις στείλετε στο Δήμο. Ο Δήμος τότε θα σας πληρώσει τη μισή δαπάνη αντικατάστασης μιας συνήθους περίφραξης με πασσάλους (paling fence).

Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα Προσωπικού Απορρήτου (Privacy Act), μπορείτε να ζητήσετε τα ονόματα και τις ταχυδρομικές διευθύνσεις των γειτόνων σας αν έχετε κοινή περίφραξη. Απευθυνθείτε στο Δήμο για το σχετικό έντυπο αίτησης.

Θέματα γειτονίας (Neighbourhood issues)

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο θέμα ή διαφορά με κάποιον γείτονά σας, όπως για την κοινή σας περίφραξη ή θόρυβο, με τη διαχείριση πολυκατοικίας ή πρόβλημα μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, που δεν μπορούν να λυθούν, το Κέντρο Επίλυσης Διαφορών (Dispute Settlement Centre) της Victoria ίσως μπορεί να βοηθήσει. Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο Dispute Settlement Centre website ή επικοινωνήστε με το κέντρο στο 1800 658 528.