Πάρκα και δέντρα στους δρόμους (Parks and street trees)

Τα πάρκα και τα δέντρα των δρόμων του Merri-bek αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο της κοινότητας που προσφέρουν πολλά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Ο Δήμος Merri-bek συντηρεί και αναβαθμίζει τα πάρκα, τους δρυμούς, τα αθλητικά γήπεδα και τα 100.000 δέντρα που υπάρχουν σ’ αυτά.

Αν θέλετε να αναφέρετε τυχόν βλάβες ή ζημιές σε έπιπλα ή εγκαταστάσεις στα πάρκα επικοινωνήστε με το Δήμο στο 9240 1111.