Στάθμευση και μεταφορές (Parking and transport)

Οι περιορισμοί στη στάθμευση αυτοκινήτων έχουν επιβληθεί για να διευκολύνουν τη ροή της κυκλοφορίας, την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους και για να δοθεί σε περισσότερους ανθρώπους η δυνατότητα προσβασης σε εμπορικά καταστήματα και κοινοτικές εγκαταστάσεις.

Κλήσεις παράνομης στάθμευσης (Parking infringement notices)

Ο Δήμος Merri-bek εκδίδει κλήσεις παράνομης στάθμευσης σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία. Αν σας εκδοθεί κλήση παράνομης στάθμευσης μπορείτε, είτε:

  • Να πληρώσετε το πρόστιμο εντός 28 ημερών
  • Να ζητήσετε υπηρεσιακή επανεξέταση
  • Αίτηση για παράταση χρόνου πληρωμής (ισχύουν κριτήρια επιλεξιμότητας), ή
  • Να ζητήσετε να εκδικαστεί η υπόθεση στο Δικαστήριο.

Οι αιτήσεις εσωτερικής αναθεώρησης πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως και να συνοδεύονται από κάποια δικαιολογητικά, όπως το αντίγραφο μιας άδειας. Για τα έντυπα Εσωτερικής Αναθεώρησης απευθυνθείτε στο Δήμο ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έναν εσωτερικό ηλεκτρονικό (online) έλεγχο.  

Πληρωμή προστίμων στάθμευσης (Pay a parking fine) 

Μπορείτε να πληρώνετε τα πρόστιμα στάθμευσης:

Ηλεκτρονικά (online). Πληρώνετε τα πρόστιμα στάθμευσης ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα Visa ή MasterCard. Πηγαίνετε στην Ηλεκτρονική πληρωμή προστίμων στάθμευσης: Council’s ePayments for a parking fine.

Τηλεφωνικά. (By phone) Πληρώστε τηλεφωνικά ένα πρόστιμο παράνομης στάθμευσης με πιστωτικές κάρτες Visa ή MasterCard όλο το 24ώρο χρησιμοποιόντας το αυτοματοποιημένο σύστημα SecurePay.

Καλέστε το Δήμο του Merri-bek στο 9240 1111. Πιέστε 1 για να κάνετε την πληρωμή και μετά πιέστε 1. Θα συνδεθείτε με το Merri-bek SecurePay. 

Ταχυδρομικά. (By post) Στείλτε μια επιταγή ή μια εντολή πληρωμής πληρωτέα στο 'Moreland City Council', πριν από την ημερομηνία εξόφλησης, στη διεύθυνση Merri-bek City Council, Locked Bag 10, Merri-bek Victoria 3058, μαζί με την κλήση παράνομης στάθμευσης. Ο Δήμος δε δέχεται μετρητά ταχυδρομικώς.

Προσωπικά. (In person) Μπορείτε να  πληρώσετε τα πρόστιμα στάθμευσης, πριν από την ημερομηνία εξόφλησης, σε ένα Δημοτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Council Citizens Service Centre). Τα Δημοτικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών δέχονται πιστωτικές κάρτες Visa ή MasterCard, EFTPOS, επιταγές, εντολές πληρωμής και μετρητά.

Αν έχετε δυσκολίες να πληρώσετε το πρόστιμό σας, μπορείτε να ζητήσετε ένα πρόγραμμα πληρωμής συμπληρώνοντας ένα έντυπο αίτησης του Προγράμματος Πληρωμής. Απευθυνθείτε στο Δήμο για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Άδειες στάθμευσης αναπήρων (Disabled person's car parking permits)

Λειτουργεί τώρα σε όλη την Βικτωρία ένα πρόγραμμα στάθμευσης αυτοκινήτων για άτομα με αναπηρία. Οι άδειες στάθμευσης αυτοκινήτων αναπήρων μπορούν να εκδοθούν μόνο από το Δήμο του Merri-bek σε μόνιμους κατοίκους του Merri-bek και υπόκεινται σε ιατρικές εξετάσεις για να προσδιοριστεί η επιλεξιμότητα.   

Άδειες στάθμευσης σε μόνιμους κατοίκους (Residential parking permits)

Οι κάτοικοι του Merri-bek που κατοικούν σε δρόμους που εφαρμόζεται περιορισμός στάθμευσης μπορούν να ζητήσουν άδεια στάθμευσης μόνιμου κατοίκου. Η άδεια στάθμευσης μόνιμου κατοίκου εξαιρεί τον κάτοχό της από τους χρονικούς περιορισμούς στάθμευσης σε ένα δρόμο – για παράδειγμα το όριο 1 και 2 ωρών [Πράσινη Ζώνη (Green Zone)]. Δεν παρέχει δικαίωμα στάθμευσης στις απαγορευμένες περιοχές [Κόκκινη Ζώνη (Red Zone)] ή σε περιοχές με πινακίδες απαγόρευσης στάσης (No Standing) και ζωνών φόρτωσης (Loading Zones). Η άδεια στάθμευσης μόνιμου κατοίκου δεν αποτελεί και εγγύηση ότι υπάρχει διαθέσιμη θέση στάθμευσης στο δρόμο. Η άδεια σάς επιτρέπει να σταθμεύετε μόνο σε δρόμους που προορίζονται γι’ αυτό το σκοπό.