Δόμηση και πολεοδομία (Building and planning)

Υπηρεσίες δόμησης (Building services)

Υπάρχει ένας αριθμός πολιτειακών κανονισμών που διέπουν τη δόμηση στο Merri-bek και περιλαμβάνουν τα νέα και τα υπάρχοντα κτήρια, τις περιφράξεις και τις πισίνες. Συχνά απαιτείται οικοδομική άδεια πριν την κατασκευή, μετατροπή ή κατεδάφιση ενός κτηρίου. Απευθυνθείτε στο Δήμο για συμβουλές και πληροφορίες.

Πολεοδομία και χρήση γης (Planning and land use)

Ο σχεδιασμός διαχειρίζεται τη χρήση και την ανάπτυξη της γης σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχεδιασμό του Merri-bek (Moreland Planning Scheme) που παρέχει εκείνα που χρειαζόμαστε σε έναν επιτυχημένο δήμο.

Το προσωπικό του Δήμου είναι σε θέση να παρέχει στους κατοίκους πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αντιρρήσεων σε μια αίτηση άδειας σχεδιασμού, αν δεν είναι ευχαριστημένοι με μια γειτονική τους ανάπτυξη.

Διαφορές μεταξύ άδειας σχεδιασμού και οικοδομικής άδειας (Difference between planning and building permits)

Παρ’ όλο που έχουν ομοιότητες, τα συστήματα άδειας σχεδιασμού και οικοδομικής άδειας υπόκεινται σε διαφορετική νομοθεσία.

Άδεια σχεδιασμού μπορεί να απαιτείται για την ανάπτυξη, χρήση γης ή διαφημιστικές πινακίδες, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Χωροταξικού Σχεδιασμού του Merri-bek (Moreland Planning Scheme).

Οικοδομική άδεια απαιτείται για τις περισσότερες, εμπορικές, βιομηχανικές και οικιστικές αναπτύξεις. Αυτές περιλαμβάνουν νέα κτήρια (π.χ. κατοικίες, εργοστάσια, καταστήματα), μετατροπές, προσθήκες, και σε κάποιες περιπτώσεις περιφράξεις και υπόστεγα ή παραπήγματα. Οι οικοδομικές άδειες μπορούν να λαμβάνονται από το Δήμο του Merri-bek ή από ιδιώτες τοπογράφους (private building surveyors).

Πριν από την κατασκευή ή νέα χρήση ενός κτηρίου, μπορεί να απαιτηθεί πολεοδομική άδεια, τ  ή οικοδομική άδεια ή και οι δύο. Το Τμήμα Ανάπτυξης του Δήμου του Merri-bek μπορεί να συμβουλεύσει πότε απαιτείται μια άδεια σχεδιασμού ή κατασκευής και πώς να υποβάλετε αίτηση.  

Εργασίες στις πρασιές των δρόμων (Works within road reserves)

Αν κάνετε εργασίες εκσκαφής σε πεζοδρόμια, πρασιές και δρόμους, πρέπει να ζητήσετε έγκριση από το Δήμο.