Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Council meetings)

Είστε ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσετε τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ενθαρρύνουμε να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της ώρας των ερωτήσεων, μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις στους Δημοτικούς Συμβούλους και να εγείρετε ζητήματα προς το Δήμο τα οποία θα εξεταστούν κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή ερωτήσεων, και για τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα meeting dates and locations ή απευθυνθείτε στο Δήμο για λεπτομέρειες.

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται τη δεύτερη Τετάρτη κάθε μηνός στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Merri-bek Civic Centre, 90 Bell Street, Coburg.

Η Επιτροπή Πολεοδομικού Σχεδιασμού [Urban Planning Committee] ασχολείται με αιτήσεις πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών . Οι συνεδριάσεις του Πολεοδομικού Σχεδιασμού πραγματοποιούνται την τέταρτη Τετάρτη κάθε μηνός στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Merri-bek Civic Centre, 90 Bell Street, Coburg. Επισκεφτείτε τη σελίδα meeting dates and locations στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου για τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες των προσεχών συνεδριάσεων της Επιτροπής Πολεοδομικού Σχεδιασμού ή απευθυνθείτε στο Δήμο για λεπτομέρειες.  

Ένας διερμηνέας μπορεί να παρίσταται σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απαιτείται ωστόσο προειδοποίηση μιας εβδομάδας. Αν απαιτείται αυτή η υπηρεσία, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Δήμο καλώντας το 9240 1111. Αν έχετε προβλήματα ακοής μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Δήμο μέσω ΤΤΥ και ζητήστε να είναι διαθέσιμο το phonic ear.